Michał Rutkowski


Wykładowca, Trener

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1996-1998 uczestniczył w Polsko-Francuskim Programie Studiów Europejskich na kierunku Unia Europejska otrzymując Dyplom Polsko-Francuski Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Institut D’études Politiques de Paris (SCIENCES PO). W roku 2003 uzyskał dyplom trenera europejskiego o specjalności zarządzanie funduszami strukturalnymi UE wydany przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Kolonia, Niemcy. Posiada praktyczną znajomość zagadnień polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych. Uczestniczył w przygotowaniu oraz ewaluacji Jednolitego Dokumentu Programowego dla Landu Nadrenia Westfalia na lata 2000-2006, Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Ponadto jest ekspertem w zakresie wiedzy o procesach przygotowawczych do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce. Był zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych szkoleń/warsztatów z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych. Przeprowadził ponad 500 kursów dla przedstawicieli administracji centralnej, samorządowej, przedsiębiorców, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli, dyrektorów szkół.